Misja

Stowarzyszenie Pilchowiczanie – Pilchowiczanom podejmuje swoje działania w celu upowszechniania idei odnowy i rozwoju wsi, polegającej na kształtowaniu z bezpośrednim udziałem społeczności wiejskiej warunków, standardu oraz jakości życia na wsi, z zachowaniem niepowtarzalnej tożsamości wsi i wartości życia wiejskiego, przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego, duchownego i materialnego wsi. Utrzymywanie i wzmacnianie tożsamości mieszkańców wsi województwa śląskiego oraz ich odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo duchowe, kulturowe i materialne, walory środowiska naturalnego, piękna przyrody i krajobrazu obszarów wiejskich. Zwiększenie osobistego zaangażowania mieszkańców wsi i odpowiedzialności za przyszłość własną i całej społeczności wiejskiej oraz wspieranie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
Ponadto za cel postawiliśmy sobie promowanie i propagowanie kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, turystycznych, kulturowych i oświatowych. Promocję zdrowia, profilaktykę antyuzależnieniowa, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promowanie i propagowanie turystyki i ochrony środowiska. Szczególne działania aktywizujące skierowane są do dzieci i młodzieży.

Swoje cele realizujemy poprzez:
1. Wymianę informacji o działalności poszczególnych grup i stowarzyszeń odnowy wsi, działających na terenie województwa śląskiego.
2. Tworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń poszczególnych wiejskich grup liderów i stowarzyszeń odnowy wsi oraz Lokalnych Grup Działania (LAG), działających na obszarze województwa śląskiego.
3. Pozyskiwanie informacji o możliwościach wsparcia, w tym w szczególności wsparcia finansowego działań w dziedzinie odnowy wsi oraz rozwoju obszarów wiejskich.
4. Współpracę z instytutami krajowymi i regionalnymi, wspierającymi odnowę wsi i rozwój obszarów wiejskich.
5. Promocję odnowy wsi w województwie śląskim oraz osiągnięć poszczególnych grup bądź stowarzyszeń odnowy wsi oraz całego ruchu na rzecz odnowy wsi w województwie śląskim.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, dotyczącej problematyki odnowy wsi w regionie oraz działań i osiągnięć grup bądź stowarzyszeń odnowy wsi w województwie śląskim.
7. Występowanie z inicjatywami na rzecz odnowy i rozwoju wsi w województwie, w tym budowy i rozwoju systemu instrumentów wsparcia na poziomie gminnym, powiatowym i regionalnym.
8. Podejmowanie współpracy z inicjatywami na rzecz odnowy wsi w innych regionach Polski.
9. Podejmowanie współpracy z instytucjami zagranicznymi, najmującymi się odnową wsi.
10. Podejmowanie wszystkich innych zadań zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia